top of page

BH-60 גלאי גז קבוע - מוגן פיצוץ

1527491547.jpg

גלאי הגז הקבוע של BH-60 מאמץ חיישן גז קטליטי מתקדם או חיישן אלקטרוכימי, שיכול לתרגם את ריכוז הגז באוויר לפלט האות הדיגיטלי. הגלאי שעובד עם בקר גז יכול לשמש לגילוי גז בבתי זיקוק, במפעל כימי, בתחנת גפ"מ, בחדר הדודים, במפעל צביעה ובמקומות אחרים עם גז.

Screen Shot 2021-02-28 at 12.07.40.png
bottom of page