BH-50 לוח בקרת גז - ערוץ אחד

מערכת צג הגז BH-50 הינה מערכת בקר מרובת נקודות. הוא משמש לאיתור ריכוז גז באוויר. המערכת יכולה להתחבר לגלאים לגזים שונים באותו זמן. המערכת מאמצת את MCU כיחידת בקרה, חיישן גז מעולה עם רגישות גבוהה ותגובה מהירה. זה ייתן אזעקה חזותית ונשמעת כאשר ריכוז הגז מגיע או עולה על רמת האזעקה המוגדרת מראש כדי להזכיר לך לנקוט בפעולות יעילות בזמן וזה יכול גם להפעיל את מאוורר האוורור וציוד אחר כדי למנוע תאונה ופיצוצים.