BH-60 גלאי גז קבוע עם תצוגה

גלאי הגז הקבוע של BH-60 מאמץ חיישן גז קטליטי מתקדם או חיישן אלקטרוכימי, שיכול לתרגם את ריכוז הגז באוויר לפלט האות הדיגיטלי. הגלאי שעובד עם בקר גז יכול לשמש לגילוי גז בבתי זיקוק, במפעל כימי, בתחנת גפ"מ, בחדר הדודים, במפעל צביעה ובמקומות אחרים עם גז.